DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

Podujatia Domu úľavy za posledný rok

 

Novembrová obnova 11/2023

Tretia púť Domu úľavy do Libanonu 11/2023

Slávnostné otvorenie domu 10/2023

Príbeh budovania Domu úľavy sv. Charbela

 

Život je plný zázrakov a milostí, ktoré sa udejú v čase, keď to človek najmenej čaká a keď nádej v jeho srdci už pomaličky zhasína. Akýkoľvek ťažký kríž nesieš, nikdy nestrácaj vieru v Pána Boha, vieru v silu modlitby a vieru v uzdravenie duše i tela.

To sú slová, svedectvom ktorých je príbeh budovania Domu úľavy sv. Charbela v malebnom prostredí Ľubovnianskych kúpeľov situovaných v Prešovskom kraji. Na začiatku tohto príbehu je Božia milosť preukázaná mame Ivetke v podobe zázračného uzdravenia jej mladej dcéry po pomazaní olejom sv. Charbela. Dotykom uzdravenia bol zároveň obdarený duchovný otec Matúš Marcin a tak Boh spojil dva kríže, dva ľudské osudy a ako prejav najhlbšej vďaky sv. Charbelovi sa zrodila myšlienka vybudovania miesta, ktoré by pre ľudí hľadajúcich duchovnú či inú pomoc predstavovalo oázu pokoja a stíšenia sa, miesto láskavej náruče útechy. Otvorené dvere, podporu a požehnanie pri šírení posolstva tohto výnimočného diela na Slovensku deklarovali arcibiskup Mons. Bernard Bober, vladyka Cyril Vasiľ, vladyka Peter Rusnák a Mons. Ján Kuboš. Domu úľavy požehnal aj libanonský biskup Mons. Jules Boutros, ktorý koncom roka 2022 osobne navštívil Slovensko. Svoju podporu a záujem vyjadril aj predseda Prešovského samosprávneho kraja p. Milan Majerský.  

Každý šľachetný úmysel, ktorý úprimne vychádza z hĺbky ľudského srdca, sa premieňa na zdroj dobra, ktorému nebesia požehnávajú a rozsievajú ho ďalej. A tak sa deje aj pri tomto príbehu, v ktorom sa Božie milosti začali sypať. Začiatkom roka sa našiel vhodný objekt na vybudovanie Domu úľavy, ktorý sa prenajal. Tvorcovia diela intenzívne hľadajú možnosti pre získanie dotácií a financií na rekonštrukciu Domu úľavy a úpravy jeho areálu. Postupne sa začalo s rekonštrukciou vnútorných priestorov vrátane kuchyne, pokračuje sa v úpravách vonkajšieho areálu, v ktorom by mala vyrásť aj ružencová záhrada, socha sv. Charbela v životnej veľkosti a tiež rekreačná časť. Zriaďuje sa kaplnka a zabezpečuje jej liturgické vybavenie. V ubytovacej časti prebieha výmena podláh a výmena starého nábytku. Všetky tieto dobrotivé skutky sa vykonávajú s cnostným úmyslom vytvoriť pre zranené duše miesto, ktoré by slúžilo ako balzam úľavy v náročných životných situáciách – miesto, ktoré by bolo pomyselným malým Libanonom na Slovensku. Slávnostné otvorenie Domu úľavy sv. Charbela v októbri poctí svojou návštevou viacero vzácnych hostí zo Sýrie a Libanonu (Mystici Raymond Nader a Myrna nazour, známy libanonský kňaz otec Charbel a tiež poverený predstavený z maronitskej cirkvi. Aktuálne sa zázračným spôsobom hlási mnoho dobrodincov, ktorí s nezištnou ochotou podávajú pomocnú ruku v záležitostiach budovania tohto diela. Aj to je pre nás jasným dôkazom toho, že ide o požehnané dielo, a veríme, že jeho posolstvo sa rýchlo ponesie a rozšíri k tým, ktorí to najviac potrebujú.       

Boh je láska, ktorá uzdravuje telo i dušu človeka. A že to nie sú len slová, o tom svedčia liečivé dotyky Božej milosti, ktoré sa prejavili počas šiestich duchovných obnov, pričom na každej z nich sa zúčastnilo v priemere okolo 150-200 ľudí hľadajúcich Božie pohladenie. Cestu k zahojeniu duše núdznym ukazujú traja duchovní pastieri Domu úľavy sv. Charbela – otec Matúš Marcin, otec Martin Dudok a otec Vladislav Petrík, ktorí sa neúnavne, s dobrosrdečnosťou a trpezlivosťou venujú vnútorným potrebám prítomných ľudí. Bohatý duchovný program uzdravuje ľudské srdcia prostredníctvom svätých omší a svätých liturgií, modlitieb sv. ruženca, Koruniek k Božiemu milosrdenstvu, modlitieb za uzdravenie, adorácií, zasvätení sa či zaujímavých prednášok o živote a spiritualite sv. Charbela a ďalších libanonských svätcov.  Nesmieme opomenúť možnosť pomazania exorcizovaným olejom a olejom sv. Charbela, uctenia si relikvií a prijatia Sviatosti zmierenia. Pretože mnohokrát v živote márne hľadáme riešenie v materiálnych veciach, a pritom stačí zájsť do spovednice, kde sa uskutoční ten najväčší zázrak Božieho milosrdenstva. Usporadúvanie takýchto priateľských kresťanských stretnutí vytvára na Slovensku výnimočnú a tak potrebnú platformu, ktorá unikátnym spôsobom prepája svet poznatkov so  svetom nadpozemským, v ktorom je Pánu Bohu všetko možné. Keďže Dom úľavy sv. Charbela otvára svoju náruč ľudom, ktorí sa potrebujú zotaviť po psychickej stránke, súčasťou tímu sú okrem kňazov aj kresťanskí psychológovia, psychiatri a psychoterapeuti. Počas obnovy majú účastníci príležitosť vypočuť si ich prednášky na tému vplyvu viery na psychiku človeka, ako aj témy, ktoré aktuálne mnohokrát sprevádzajú každodenný život človeka – úzkosti, depresie, problémy vo vzťahoch a rodine. Na každej duchovnej obnove je aj možnosť rozhovoru s odborníkmi, ktorí v prípade potreby poskytnú potrebné rady a nasmerujú na odbornú pomoc. Medzi najčastejšie problémy, ktoré sužujú ľudí hľadajúcich pomoc, patria zdravotné problémy, problémové partnerské vzťahy, narušené vzťahy s deťmi či pocity vyhorenia a beznádeje. Nezanedbateľným prínosom týchto stretnutí je rovnako skutočnosť, že lekárom poskytujú vhodný priestor pre skĺbenie svojho odborného povolania so zásadami kresťanského života. 

Vernosť evanjeliu je najlepšia cesta k vnútornému uzdraveniu, oslobodzujúca od svetských pút. Svedectvom toho je úsmev, iskra v očiach a úľava na duši ľudí, ktorí na duchovné obnovy prichádzali skľúčení životnými trápeniami, no v priebehu pár dní ich Otec nebeský obdaril svojím dotykom, smútok v ich tvárach vystriedala radosť a z utrápených sa stali bytosti naplnené inšpiráciou, chuťou a silou do života.  Všade bolo cítiť potešenie, ducha radosti, Božie milosrdenstvo a silu modlitieb, pretože Ježiš vošiel do srd veriacich. ,,Pán Boh a sv. Charbel nás sprevádzajú počas duchovných obnov. Množstvo ľudí okúsilo na týchto stretnutiach milostivý dotyk zhora, ktorým sa začína premena ľudských sŕdc, roztápa sa ľad beznádeje a prázdnoty, mení pohľad na doterajší život a uzdravuje sa telo i duša,“ to sú slová, ktorými pani Ivetke účastníci duchovných obnov opísali Božiu priazeň a lásku, ktoré naplnili ich srdcia. Tieto nádherné pocity oslavy, radosti a nadšenia, ktoré môžete vnímať pri pohľade na tváre vnútorne premenených ľudí, silne motivujú všetkých tých, ktorých ruky, slová a skutky sa nezištne podieľajú na budovaní božieho diela Domu úľavy sv. Charbela.

Boh je láska – aj tak by sme mohli stručne zhrnúť príbeh budovania Domu úľavy sv. Charbela. Na začiatku musíme dôverovať v Božiu prozreteľnosť, každý deň objať a niesť svoj kríž a veriť, že vytrvalosť v ťažkostiach prináša svetlo nádeje a víťazstvo dobra. Modlíme sa spoločne, preukazujme si milosrdenstvo, objímajme sa navzájom a spoločne tak šírme radosť, lásku a pokoj, ktoré v dnešnom svete tak nevyhnutne potrebujeme. Učme týmto hodnotám aj naše deti, každý deň ich žehnajme, plnou náručou stískajme a pripomínajme im, aké sú pre svet vzácne a Bohom milované.   

Na záver vyjadrujeme úprimné poďakovanie predovšetkým najdôstojnejším otcom arcibiskupom, najosvietenejším otcom vladykom, váženým otcom biskupom a všetkým obetavým kňazom, ktorí sa počas duchovných obnov naplno venovali každému, kto sa na nich obrátil. Osobitné poďakovanie patrí duchovným pastierom Domu úľavy sv. Charbela a veľkú vďaku rovnako vyslovujeme všetkým odborníkom lekárom, dobrodincom a členom organizačného tímu, ktorí svojou húževnatou prácou a úsilím podporujú krásu tohto ušľachtilého diela. V neposlednom rade ďakujeme aj pani Ivetke – riaditeľke neziskovej organizácie Domu úľavy sv. Charbela, a všetkým jej členom. Nech Pán milosrdne sprevádza a požehnáva kroky ľudí, ktorí prispievajú k tomu, aby Dom úľavy sv. Charbela slúžil všetkým núdznym, prinášal ovocie pre dobro spoločnosti a hľadajúcim ponúkal opravdivý prameň sily, ktorý ich osvieži, uzdraví a posilní na ceste k Božej spáse.


Druhá púť domu úľavy do Libanonu 4/2023

Prvá púť Domu úľavy do Libanonu 2022